balóntatrmaniáda 1998

Parapavědecká přednáška 1998

Z projevu na BALÓNTATRMANIÁDĚ roku 1998

Z projevu na balóntatrmaniádě roku 1998
 
Nejprve mi dovolte, abych Vás od Mistra profesora inženýra doktora Z.W.Fixleye kandidáta věd, etc.
 
srdečně pozdravil a popřál Vám vše nejlepší.
 
Mistr pravil: „ Maj to marný. Ať jsou kdekoliv, jsem s nimi.“
 
Máte se tedy na co těšit, vážení přátelé, protože MISTR je zde.
 
Nyní něco o práci Mistra na téma:
 
Včasné varování
 
aneb
 
O zdánlivé nepřizpůsobitelnosti balónových těles O TŘECH ZÁVĚRECH
 
Parapavědecká přednáška 1998
 
Závěr prvý
 
     Když Mistr Z.W.Fixley  tec. na své poslední cestě temnou Afrikou  potkal domorodce, kteří (cituji)
 
„do vzduchu vaky z jemných blan zhotovených, teplým vzduchem a myšlenkami překvapivě tvořivými
 
naplněných, vypouštěli“, byl radostně udiven, jak brzo a na jak nezvyklém místě byla prakticky dokázána
 
jeho nejnovější teoretická práce (opět cituji) „ O ve vzduchu i vodě, myšlénkami roztodivnými, cestami
 
rozličnými, vedených volně se pohybujících (plovoucích) těles-“.
 
     Mistr ve svém objevném díle teoreticky dokázal, že:" (ZxPí+ú)2 lomeno čtvrtou odmocninou 
 
L mínus hexametr lamda rovná se, (odmyslíme-li pohyb Země vůči vesmíru) zamýšlenému směru
 
dráhy pohybu daného tělesa. Přičemž Z je součin zeměpisné šíře, výše délky a hloubky daného místa;
 
ú je IQ jednajícího mínus jeho nejvyšší dosažené vzdělání; a L počet přihlížejících + počet
 
obyvatelstva mínus počet členů vlády a parlamentu daného státu.
 
     Když se Mistr afrických domorodců tázal, jak s jeho objevným dílem, jsouce analfabeti, pracovali,
 
nemálo se podivil jejich ujištěním, že jeho díla vůbec neznali.
 
     Po dlouhém a usilovném studiu přímo mezi domorodci pak Mistr došel k závěru.
 
 
Závěr druhý
 
    Na vrcholku slavné Remburdské skály, pod níž mnozí druhořadí badatelé nacházeli stopy
 
zbytků počátečního lidského rozumu nalezl Mistr (zcela oprávněně nahoře) několik vrypů.
 
Byl o nich přesvědčen, že byly učiněny předpravěkou, přesto však již gramotnou lidskou rukou.
 
Jako vždy nevšímaje si hloupých posměšný poznámek speleologů neologů, anologů a antologů
 
  Mistr na objevených vrypech geologicky panteologicky, leckdy i teologicko logicko pateticky
 
dlouhodobě vědecky pracoval. Výsledkem je, nyní již  nerozbitným sklem chráněný nápis,
 
jehož lingvisticko-ekologicko-logický překlad zní: “Průsečík kruhu činí tento dokonalý tvar
 
pro ducha chaosu neklidného neuchopitelným. Proto i tělesa z kruhu vycházející ať
 
protnuta, či neprotnuta, prodchnuta jsou magickou neuchopitelností jak pro tělesné,
 
tak pro netělesné síly jež kolem nás v divém kole klokotavě koktajíc klokokotají.“   
 
Zdá se, že Mistr Fixley v dávnověku lidského poznání objevil jednu ze základních pouček pro
 
balónové létání. (Bez ohledu na plnění balónů, pochopitelně. Teplý vzduch, vodík, hélium, čpavek,
 
propan-butan, štěpky, koksovatelné uhlí, výdobytky socialismu, i jiné jsou v této chvíli zcela
 
rovnocenně neuchpopitelnými partnery.)  Z této základní věty zcela jasně vyplývá, že:
 
Za prvé:- neano, ale i anone. Pak ovšem nejen lidská posádka, ale i kohout, pes a kočka
 
v koši balónu, bez ohledu na to, je-li průsečíkován, či nikoliv, je ve strašlivém nebezpečí přímé
 
volby chaosu mezi ANO a NE.
 
I proto je mnohými  dosud ne zcela pochopena zcela pochopitelně srozumitelná slovověta:
 
„KykyrýhafhafmňaumňauAU!“.
 
Zde naše vědce dosud čeká mnoho, ale opravdu mnoho práce.
 
 
Závěr třetí
   
  Okřídlená moudrost kmene Krůhilů (sousedů to Mranachků, proslavených díváním se do
 
slunce nahoře bez začouzeného sklíčka) ...tedy okřídlená moudrost Krůhilů
 
Chytneš-li zvíře zezadu za ocas, obrátí se, chytneš-li zvíře zepředu za ocas vyzvrátí se.“
 
hovoří o vnitřním vedení živého inventáře.  Ano Krůhliové dokázali zevnitř vést vše živé,
 
ať to bylo kdekoliv. Orlinové  (to je přes kopeček) však došli dál. Vnitřním vedením umí ovládat nejen
 
vše živé, ale i (zdánlivě) mrtvé. -Slavným se například stal onen světově známý „pochod mrtvých“
 
při stěhování hřbitova, který musel ustoupit výstavbě nových posvátných Orlinských ohnišť.
 
Někteří Orlinové si pak přivydělávají v pochybných podnicích světových metropolí,
 
kde nechávají samovolně se pohybovat vypité plechovky od piva. Nutno říci, že působením
 
nevhodného prostředí domorodci postupně ztrácejí své schopnosti, takže nakonec mnozí
 
ani nedokážou pohnout hrací kostkou, tak aby padla šestka.
 
A právě zde - u Orlinů, (mnohem více než u Krůhilů) je styčný bod mezi složitými výpočty Mistra
 
a zdánlivě nelogickými divy negramotných domorodců.  Vnitřní vedení (chycení, nebo uchopení
 
zevnitř) neznamená nic jiného, než narušení vnitřní stavby (uspořádání) toho kterého živočicha,
 
té které věci, té které hmoty. Neznamená to tedy nic jiného, než uvolnění vnitřního řádu
 
nastolením chaosu. Neboť:“ Pouze v chaosu z chaosu chaosem lze chaos do chaosu vésti.“
 
Lze to říci i takto: „Z chaosu pouze chaosem lze chaos v chaosu z chaosu do chaosu vyvésti.“
 
- Ale! Ať je to řečeno jakkoli, je to vždy základní věta (chcete-li poučka - zákon) o vedení.
 
Jinými slovy řečeno –(abyste i vy  pochopili): „Vedeš-li vedeného vedením z vedení do vedení,
 
nastává jiskření a elektrický zkrat s následným výpadkem elektrického proudu.
 
Po recyklaci se vše opakuje.“ To jsou slova boha Širliše, který již věky visí nad Orlinskými chýšemi
 
z vedení vysokého napětí.
 
 
Úplně na závěr
 
chci podotknout, že praxe skutečně ukázala, že balónová tělesa o třech závěrech létají podstatně
 
hůře než balónová tělesa jejichž závěry mají jiný počet. Zde však již narážíme na práci
 
matematického génia Františka Mnihálíka (1998-1999), který určil součin podílu sínusu součtu
 
všech náhodných (x.y)=B12 (*)  to celé na nevýrazné tři.
 
 
Právě tento matematický pojem vnesl do řad vědců používajících ke své práci číslo 3
 
chaos a zmatek. Na této živné půdě pak pochopitelně  profituje génius nad génii - náš Mistr.
 
Sláva mu! (to celé 3x)
(*) B12 = vitamín proti pelagře krys.
 
 
Promiňte, promiňte. Již jen jednu větu:
 
Je to zvláštní, ale právě koeficient přizpůsobivosti prachu vodě je - nevýrazná tři.
 
- A teď si udělejte závěr sami. - Vidíte?! -  Děkuji za pozornost.