STANOVY

STANOVY

stanovy o.s.TATRMANI

STANOVY
 

První stanovy TATRMANŮ byly  registrovány 27.2.1991 (VST/1-5654/91-R) jako stanovy sdružení –SKUPINA TATRMANI.

Změna stanov byla vzata na vědomí 8.1.1998 (VSP/1-5654/91-R). Od té doby jsme oficiálně občanským sdružením.

7.září 2015 jsme se stali zapsaným spolkem

 

STANOVY SPOLKU TATRMANI z.s.

Občanské Sdružení Tatrmani (od 4.1.1991), ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. Proto se s ohledem na § 216 NOZ mění na Tatrmani z.s. (dále jen „Spolek“). 

 

I. Název

             Tatrmani z.s.

 

II. SÍDLO

Adresa sídla: Sudoměřice u Bechyně 30 PSČ 391 72

 

III. Poslání

1.-  Spolek je dobrovolnou organizací, která sdružuje všechny zájemce o svobodnou tvorbu ve všech jejích aspektech. (dramatickou, výtvarnou, hudební, užitkovou a další...)   

2.-  Působnost a rozsah činnosti Spolku je na celém území ČR a na území ostatních států.   

3.-  Posláním organizace je propagovat a vytvářet podmínky pro svobodnou tvorbu mezi všemi lidmi, tak obohatit jejich život a jejich prostřednictvím i životy ostatních.   

4.-  Spolek si klade za cíl zvýšenou citlivost všech lidí ke svému okolí, prohlubování jejich fantazie, kreativity a schopnosti komunikace s ostatními lidmi.    

5.-  Členové Spolku budou vzdělávat ve všech tvůrčích postupech a oborech se svobodnou tvorbou souvisejících nejen sami sebe, ale budou se podílet na vzdělávání všech zájemců z řad dospělých i dětí.

 

IV. Členství  

1.-  Členem Spolku.se může stát každý člověk, který se chce svobodné tvorby jakýmkoliv způsobem zúčastnit.     

2.-  Členství je pouze individuální.   

3.-  Každý člen zaplatí jednorázové zápisné a roční členské příspěvky.    

4.-  Každý člen se může zúčastnit všech akcí, které Spolek pořádá.   

5.-  Každý člen může (a měl by) přispívat do činnosti Spolku svou vlastní individuální tvorbou a svými vlastními akcemi.

Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

 • dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak
 • dlouhodobé neplacení členských příspěvků
 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
 • zánikem spolku;

 

Každý člen Spolku má právo:

 • podílet se na činnosti Spolku
 • být pravidelně informován o dění ve Spolku
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době
 • volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

 

Každý člen Spolku má povinnost:

 • platit členské příspěvky
 • chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku
 • dodržovat stanovy Spolku
 • aktivně se podílet na činnosti Spolku
 • pravidelně se informovat o dění ve Spolku

 

Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Valná Hromada (Hromádka či Hromádečka) 

 

V. Orgány spolku

1.-  Nejvyšším orgánem Spolku je Valná Hromada (Hromádka či Hromádečka),

která se schází nejméně jedenkrát do roka.

2.-  V období mezi jednotlivými Valnými Hromadami (Hromádkami či Hromádečkami), 

vystupuje jménem Spolku tříčlenná rada v čele s předsedou, volená většinou hlasů

členů Spolku Valné Hromady (Hromádky či Hromádečky)  se účastnících.

3.- Každý člen rady může jednat za Spolek navenek samostatně.

 

VI. Spolupráce s jinými organizacemi     

1.-  Spolek bude spolupracovat se všemi sdruženími a organizacemi, které podporují

a svou činností nepřekážejí svobodné tvorbě lidí.    

2.-  Spolupráce bude praktikována ve všech formách ideových i praktických.

(Od konzultace po sdružení finančních prostředků na větší akce.)

 

VII.  Hospodaření 

1.-  Finanční prostředky Spolku se skládají ze zápisného, členských příspěvků, 

z fondu, který je vytvořen z dobrovolných příspěvků členů, orgánů, či organizací, dále z grantů

a  z výtěžku  případné hospodářské činnosti.    

2.-  Prostředky jsou uloženy na běžném účtu a právo nakládat s nimi má pouze rada.    

3.- Hospodářská a kulturní činnost je vyvíjena po celém území ČR,  popřípadě i v zahraničí.

4.- Hospodaření Spolku je každoročně předkládáno Valným Hromadám

(Hromádkám či Hromádečkám) k projednání.

 

VIII. Jednání per rollam

1.-  Všechny orgány spolku mohou přijímat rozhodnutí i mimo řádná jednání s využitím

technických prostředků. V tomto případě se členům spolku zašle elektronickou poštou návrh rozhodnutí,

podklady k rozhodnutí a stanoví se minimálně lhůta 5-ti pracovních dnů pro přijetí rozhodnutí.

Pokud člen spolku nesdělí své stanovisko ve stanovené lhůtě k přijetí rozhodnutí, má se za to,

že se zdržuje hlasování. Rozhodnutí je platné, pokud se vyjádří nadpoloviční většina z 30% členů.

2.-  Na nejbližším řádném zasedání následně rada spolku vezme na vědomí rozhodnutí přijaté

s využitím technických prostředků.

 

IX. Zánik a likvidace Spolku

1.-  Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné Hromady

(Hromádky, či Hromádečky) nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2.-  Při zániku Spolku Valná Hromada (Hromádka či Hromádečka) jmenuje likvidátora.

Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku

a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.

3.-  Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh

na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Valná Hromada (Hromádka či Hromádečka).

Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat

nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Valná Hromada (Hromádka či Hromádečka)

předchozí návrh zamítla.

4.-  Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

 

Závěrečná ustanovení

Znění těchto Stanov bylo schváleno na Valné Hromadě (Hromádce či Hromádečce) 

konané dne 20. 7. 2015,  jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 20. 7. 2015

 

Znění těchto stanov je účinné od 7.září 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TATRMANI

 

HLAVA I. -  Poslání

1.- OS Tatrmani je dobrovolnou organizací, která sdružuje všechny zájemce o svobodnou tvorbu ve všech jejích aspektech. (Tvorba dramatická, výtvarná, hudební, užitková a další...)   

2.- Působnost a rozsah činnosti OS Tatrmani je na celém území ČR a na území všech ostatních států.   

3.- Posláním organizace je propagovat a vytvářet podmínky pro  svobodnou tvorbu mezi všemi lidmi, tak obohatit jejich život a  jejich prostřednictvím i životy ostatních.   

4.- OS Tatrmani si klade za cíl zvýšenou citlivost všech lidí ke svému  okolí, prohlubování jejich fantazie, kreativity a schopnosti  komunikace s ostatními lidmi.    

5.- OS Tatrmani budou vzdělávat ve všech tvůrčích postupech a oborech se svobodnou tvorbou souvisejících nejen sami sebe, ale  budou se podílet na vzdělávání všech zájemců z řad dospělých i dětí.

HLAVA II. - Členství  

1.- Členem OS Tatrmani se může stát každý člověk, který se chce svobodné tvorby jakýmkoliv způsobem zúčastnit.     

2.- Členství je pouze individuální.   

3.- Každý člen zaplatí jednorázové zápisné a roční členské příspěvky.    

4.- Člen se může zúčastnit všech akcí, které  OS Tatrmani pořádá.   

5.- Každý člen může (a měl by) přispívat do činnosti Tatrmanů svou vlastní individuelní tvorbou, svými vlastními akcemi.

HLAVA III. - Organizace  

1.- Nejvyšším orgánem OS Tatrmani je valná hromada (bude-li nás méně, hromádka, či hromádečka), která se schází nejméně  jedenkrát do roka.

2.- V období mezi jednotlivými valnými hromadami (hromádkami, či     hromádečkami) vystupuje jménem OS Tatrmani tříčlenná rada v čele s předsedou,  volená většinou hlasů Tatrmanů valné hromady (hromádky, či hromádečky) se účastnících.

HLAVA IV. - Spolupráce s jinými organizacemi     

1.- OS Tatrmani bude spolupracovat se všemi sdruženími a organizacemi, které podporují a svou činností nepřekážejí svobodné tvorbě lidí.    

2.- Spolupráce bude praktikována ve všech formách ideových i praktických. (Od konzultace po sdružení finančních prostředků na větší akce.)

HLAVA V.  - Hospodaření 

1.- Finanční prostředky OS Tatrmani se skládají ze zápisného, členských příspěvků, 

z fondu, který je vytvořen z dobrovolných  příspěvků členů, orgánů, či organizací, dále z grantů a  z výtěžku  případné hospodářské činnosti.    

2.- Prostředky jsou uloženy na běžném účtu a právo nakládat s nimi má pouze rada.    

3.- Hospodářská a kulturní činnost je vyvíjena po celém území ČR,  popřípadě i v zahraničí. Výtěžek ze zahraniční hospodářské činnosti je uložen na devizovém kontě.    

4.- Hospodaření Tatrmanů každoročně kontroluje revizní komise,  volená každoročně na Valné hromadě (hromádce, či hromadičce). Výsledky hospodaření jsou valným hromadám (hromádkám, či hromadičkám) předkládány k projednání.

 

Tyto upravené stanovy  (původní z 4.1.1991) byly schváleny na Valné hromadě

konané v Kulturním domu v Bechyni.

Změna stanov vzata na vědomí dna 8.1.1998 – VSP/1-5654/91-R.

 

dne 16.listopadu 1997.dne 21.12.1997                            předseda OS Tatrmani Josef Brůček